آخرین مطالب

دلیل باز شدن پیچ و مهره در اثر لرزش

باز یا شل شدن پیچ و مهره ها در اثر لرزش و یا اعمال بارهای دینامیک یکی از نقایص بزرگ اتصالات پیچ و مهره ای در مقایسه با اتصالات جوشی محسوب شده و عمده ترین دلیل جدایی اتصالات از این نوع می باشد. دلیل اصلی این پدیده آن است که بسته …

ادامه نوشته »

اطلاعات لازم جهت سفار ش پیچ و مهره

اطلاعات لازم جهت سفار ش پیچ و مهره

مقدمه صنایع زیادی هستند که از پیچ و مهره برای اتصال دستگاه‌های مکانیکی یا وسایل فلزی خود استفاده می‌کنند. بسیاری از این پیچ و مهره‌ها در نقاط حساس این وسایل به کار می‌روند و در صورتی که انتخاب آن‌ها اشتباه باشد، این اتصالات از هم باز می‌شوند و موجب از …

ادامه نوشته »

آزمایش های مهره

آزمایش هاي مهره: آزمایش بار گواه سختی سنجی براي مهره از آزمایش کشش استفاده نمی شود و تنها آزمایش های بار گواه و سختی سنجی بر روی مهره ها انجام می گیرد.   آزمایش بار گواه آزمایش بار گواه مهره می تواند به صورت کششی و فشاري انجام شود. در …

ادامه نوشته »

آزمایش سختی سنجی برای پیچ

این آزمایش در رده ی آزمایش هاي غیرمخرب پیچ بوده و براي آگاهی از میزان سختی قطعه و برابری آن با مقدار استاندارد انجام می شود. سختی سنجی براي بخش انتهایی، سطح صاف بدنه و سطح صاف سرپیچ انجام می شود. به طورکلی از سه روش براي آزمون سختی سنجی …

ادامه نوشته »

آزمایش کشش بر روي نمونه ي ماشین کاري شده

در مواقعی که به دلیل محدودیت ظرفیت دستگاه آزمایش یا کوتاه بودن طول پیچ،امکان انجام آزمایش کشش در اندازه واقعی وجود ندارد، آزمایش کشش بر روي نمونه ي ماشین کاري شده انجام خواهد شد. محل تهیه دمبل ماشین کاري شده را از مقاطع پیچ هاي قطور شاهد هستید. در این …

ادامه نوشته »

آزمایش کشش گوه ای بر روی نمونه ی کامل برای پیچ

پس از آزمون کشش بار گواه این آزمایش بر روي پیچ انجام می شود. الزام آیین نامه براي انجام آزمایش کشش بر روي نمونه ي کامل و واقعی پیچ و مهره ی استفاده شده در پروژه است. مگر در مواردی که محدودیت ظرفیت دستگاه آزمایش وجود دارد و یا طول …

ادامه نوشته »

آزمایش بار گواه پیچ

این آزمایش از آزمایش هاي بسیار معمول براي پیچ می باشد. در آزمایش کشش، پس از بستن کامل پیچ با یک مهره از رده ي مقاومتی بالاتر بر روي دستگاه کشش، با سرعتی مناسب پیچ تا حد تنش تسلیم زیر کشش قرار گرفته و سپس به مدت ده ثانیه در …

ادامه نوشته »

آزمایش کشش برای پیچ

آزمایش کشش: آزمایش بارگواه آزمایش کشش گوه اي بر روي نمونه ي کامل آزمایش کشش بر روي نمونه ي ماشین کاري شده این آزمایش از آزمایش‌های بسیار معمول برای پیچ می باشد. در آزمایش کشش، پس از بستن کامل پیچ با یک مهره از رده‌ی مقاومتی بالاتر بر روی دستگاه …

ادامه نوشته »

آزمایش ضربه برای پیچ

آزمایش های پیچ: آزمایش ضربه آزمایش کشش آزمایش سختی سنجی آزمایش ضربه : در آزمایش ضربه که به آن «تاب نمونه‌ی زخم‌دار» نیز می گویند، یک نمونه از مصالح مورد استفاده را برداشته، به کمک دستگاه پاندول‌دار و سقوط آزاد پاندول، قطعه شکسته شده و میزان انرژی جذب شده‌ی آن …

ادامه نوشته »